Pisanje dopisa i poslovnog pisma

PISANJE DOPISA I POSLOVNOG PISMA

U zavisnosti od toga da li se dokument pise na memorandumu ili ne, zavisi da li će isti imati adresu i tome slične detalje već sadržane na svakom memorandumu. (Da ne bi dolazilo do suvišnog ponavljanja i višestranog kucanja).
Ne podrazumeva sa da svaki dokument tj. dopis, počinje sa "Poštovani" jer, isto zavisi od forme, teme, svrhe pisanja, onoga kome se obraća i tome slično.
Ako dokument već počinje sa "Poštovani", onda nikako ne bi trebalo da se tako i završava jer, dolazi do ponavljanja i onome kome pišemo daje se do znanja da mu se ne posvećuje dovoljno poštovanja niti vremena.

Kratke definicije formi

:: Blok forma


Pisanje u blok formi prvenstveno podrazumeva da pasusi počinju u istoj ravni i da se između pasusa pravi red razmaka. I podaci primaoca i ostali delovi pisma, takođe su poravnati sa osnovnim sadržajem pisma.

primer_za_blok_formu.pdf

:: Kombinovana forma

Pismo u ovoj formi se sastavlja isto kao u blok formi, osim što se podaci primaoca, kao i potpis pošiljaoca, stavljaju u desni deo strane.

primer_za_kombinovanu_formu.pdf

:: Zupčasta forma

Naziva se još i "evropska, svečana" forma, te se može koristiti pri obraćanju značajnim poslovnim partnerima, za pisanje molbi i slično, mada ovo više i nije striktno pravilo.

primer_za_zupcastu_formu.pdf

:: Slobodna forma

Generalno nije neophodno da se striktno pridržavate svih pravila forme pisama. Raspored nekih elemenata malo može i da se menja, sve dok se ne narušava jasnost odvajanja pasusa, sadržajnost, preglednost i urednost pisma, odnosno dokle god su svi neophodni elementi na broju i dokle god je na prvi pogled uočljivo ko piše kome, koja je osnovna svrha pisma, kada je pisano i da li ga prati dodatna dokumentacija.

primer_za_slobodnu_formu.pdf

Kako odabrati formu?

Ukoliko se pisma šalju u koverti koja ima prozorčić u desnom delu, obratiti pažnju i da su naziv i adresa primaoca otkucani u desnom delu strane (kombinovana forma), kako bi se potpuno videli kroz prozorčić i kako bi se omogućilo da se pismo dostavi na pravu adresu.

Ukoliko je prozorčić koverte na levoj strani, više odgovara blok forma. Blok forma je i pogodnija za kraća pisma, obzirom na razmake koji se stavljaju, te se vizuelno dobija na dužini teksta.

Sa zupčastom formom se štedi na prostoru, tako da više teksta može stati na jednu stranu. Zupčasta forma se naziva još i "evropska, svečana" forma, te se može koristiti pri obraćanju značajnim poslovnim partnerima, za pisanje molbi i slično.

Blok forma je poznata i kao "američka", pa ova određenja možda mogu pomoći da se forma pisanja prilagodi geografskom poreklu primaoca.

Essential Dots - TYPO3 consultant TYPO3 na srpskom